Wkkgz (klachtenprocedure)

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen diein het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. 

Ook Speljuf kindertherapie voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.
Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/ mijn praktijk een klacht heeft over de gebodenzorg. Onze/ mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons/ mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij/ bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te
wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van (startdatum Wkkgz-registratie) 2017 is onze/ mijn praktijk bij
Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil.

AVG

Privacy document – Speljuf kindertherapie Terheijden

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Speljuf kindertherapie doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

·        zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;

·        er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·        Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·        Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·        Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).

·        Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

•         Uw naam, adres en woonplaats

•         Uw geboortedatum

•         Uw BSN of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht)

•         De datum van de behandeling

•         Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.

•         De kosten van het consult

 

Speljuf kindertherapie                                                               Accoord ouder(s) client:

Ellen Meijers; vaktherapeut drama & KIEScoach

Polderstraat 3, 4844 BG Terheijden

06-18519903/ info@speljuf.nl/ www.speljuf.nl               Datum: 


Tevredenheidsonderzoek


https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenheidsonderzoek_VVT